InDesign – Tegnindstillinger

Skrift, Størrelse, Stil

Skrift

En Skrift er et komplet sæt af tegn (små bogstaver, store bogstaver, tal, symboler og tegnsætning) i en bestemt skrifttype, størrelse og stil. F.eks. 18 point Arial Fed. Udtrykket skrifttype beskriver det aktuelle design eller snit for de specifikke tegn. Arial er en skrifttype, og der er mange variationer af denne skrifttype, f.eks. Arial Narrow, Arial Black osv.

Skrifttyper inddeles i to hovedkategorier – Serif og Sans Serif. Garamond, der er brugt i dette afsnit er et eksempel på en serif skrifttype. Seriffer er de ekstra udsmykninger eller strøg, der afslutter den lodrette og vandrette streg i et tegn. Serif skrifttyper bruges ofte til at foreslå klassiske, etablerede værdier og traditioner.

Gill Sans er et eksempel på en Sans Serif skrifttype. Sans Serifs udseende har ikke ekstra udsmykning og bruges ofte til at oprette et moderne, nutidigt udseende og indtryk.

 1. For at ændre en Skriften på en markeret tekst, vælges Tekst > Skrift. Vælg en Skrift og hvis det er muligt en stil, fra listen af tilgængelige Skrifte, der dukker op i undermenuen.
 2. Alternativt, vær opmærksom på kontrol knappen Tegn formatering er valgt i Kontrol panelet, klik derefter på listefeltet Skrift for at vælge fra listen af Skrifte.

Størrelse

Du kan indtaste en skriftstørrelse værdi fra 0,1 til 1296 points. Skriftstørrelser kan angives ned til 0,01 points nøjagtighed. Du kan f.eks. indtaste værdien 9,25 points.

 1. Vær sikker på du har markeret noget tekst. Vælg Tekst > Størrelse. Vælg en størrelse fra listen i undermenuen. Hvis du vælger ”Andet” vil feltet Størrelse i panelet Tegn blive fremhævet. Valg af ”Andet” vil vise panelet Tegn, hvis det ikke allerede er vist.
 2. Alternativt i Kontrol panelet kan enten listefeltet Størrelse bruges til at vælge en værdi eller fremhæv feltet Størrelse og indtast en værdi. Tast Enter/Return for at benytte ændringen. Du kan også benytte pilene for at øge eller formindske point størrelsen med 1 pt ad gangen.

Stil

 1. For at ændre stilen til f.eks. fed eller kursiv vælges Tekst > Skrift. Hvis det er muligt at vælge en stil er det indikeret ved en pop-up trekant til højre for skrifttypens navn i listen over Skrifte. Hvis der ikke er en pop-up er der ikke mulighed for at vælge stil til den pågældende skrifttype.
 2. Du kan også ændre stilen på en markeret tekst ved hjælp af listefeltet i Kontrolpanelet.

 3. For at tilføje indstillinger som Majuskler, Kapitæler, Hævet skrift, Sænket skrift, Understregning og Gennemstregning, klikkes der på den tilhørende knap i Kontrolpanelet.

Linjeafstand (Skydning)

Linjeafstand er et begreb inden for typografi, og er bestemmelse af den lodrette afstand mellem linjerne i en tekst. En grundlinje er en usynlig linje der løber i bunden af bogstaverne. Linjeafstanden er en meget vigtig faktor når teksten sættes og kan have stor indflydelse på læsbarheden af teksten på en side.

Linjeafstand sættes relativt i forhold til størrelsen på de bogstaver du arbejder med. Hvis din brødtekst f.eks. er 10 point, kan du sætte din linjeafstand til 14 points. Det udtrykkes som 10 på 14 (10/14).

Når du indtaster tekst i en nyligt oprette ramme benyttes auto linjeafstanden, som standard metoden for linjeafstanden. Indtast værdier for linjeafstand fra 0-5000 points med 0,01 points nøjagtighed.

Absolut/Fast linjeafstand

Absolut eller fast linjeafstand bruger en fast værdi til din linjeafstand, som ikke ændrer sig når du skifter skriftstørrelsen. Hvis du f.eks. arbejder med 9 points skriftstørrelse med en linjeafstand på 13 poins (9/13), og derefter ændre skriftstørrelsen til 12 vil linjeafstanden blive ved med at være 13.

 1. For at angive en fast linjeafstand markeres først den tekst du vil udføre det på. Når linjeafstanden skal udføres på et helt afsnit, skal du være opmærksom på at alt teksten i afsnittet skal være markeret.

 2. Vær sikker på at kontrolknappen Tegnformatering er valgt i Kontrolpanelet, ellers bruges Tegnpanelet (Ctrl/Command + T).
 3. Marker feltet Linjeafstand. Indtast en værdi for linjeafstanden. Tast Enter/Return for at tilføje værdien til den markerede tekst.
 4. Du kan også bruge listefeltet for at vælge fra listen eller klikke på pilene for at øge eller formindske i skridt af 1 point.
 5. For at ændre linjeafstanden ved hjælpe af tastaturet holdes Alt/option tasten nede mens der tastest på Pil op/Pil ned på tastaturet. Dette ændrer linjeafstanden med 2 points hver gang.

Auto linjeafstand

Auto linjeafstanden angiver en linjeafstand, der er ækvivalent til 20% mere end den skriftstørrelse du arbejder med. Når du øger eller formindsker skriftstørrelsen på din tekst vil linjeafstanden automatisk ændres til en værdi, der er 20 % større end den nye skriftstørrelse. Du kan angive auto linjeafstanden i listefeltet Linjeafstand i Kontrolpanelet eller Tegnpanelet.

 1. For at angive en automatisk linjeafstanden skal du være sikker på du har en vis mængde tekst markeret. Vælg Auto fra listefeltet Linjeafstand. Auto linjeafstanden vises i parenteser.

Knibning og afstand

Knibning inden for typografi betegner en teknik, hvormed man formindsker den almindelige afstand mellem visse tegn, typisk for at forbedre udseendet af den endelige skrift. F.eks. LA, To, P., WA. I InDesign kan du bruge manuel knibning, Optisk knibning eller Metrisk knibning for at opnå en afbalanceret og pæn afstand.

Manuel Knibning

Manuel knibning giver dig mulighed for at knibe tegn par i en 1/1000 Em enhed, ved hjælp af Kontrolpanelet, Tegnpanelet eller genvejstaster.

 1. For manuelt at knibe to tegn, vælges først Tekstværktøjet og klik derefter mellem to tegn for at placere tekstmarkøren.
 2. I Kontrolpanelet indtastes en værdi i feltet Regulering og tast derefter Enter/Return for at tilføje den nye værdi. Alternativt kan du bruge Regulering listefeltet for at vælge en værdi på listen, eller du kan klikke på pilene for at justere værdien i skridt af 10. Negative værdier flytter tegnene tættere på hinanden; positive værdier flytter tegnene fra hinanden.
 3. Hold Alt/option nede og tast venstre eller højre pil for at flytte tegnene med standard knibningen af skridt på 20/100 Em.
 4. For at fjerne en manuel knibning vær da sikker på at din tekstmarkør blinker mellem tegnparret. Tast derefter nul i feltet knibning. Vælg Metrisk eller Optisk i listefeltet for vende om til den indbyggede værdi for knibningsmetoden.

Knibning mellem V og A er 0.

Knibning mellem V og A er -200.

Metrisk og Optisk knibning

Brug Metrisk som knibningsmetode når du vil bruge par knibningsinformationen, der er indbygget i Skriften. Metrisk er standard knibningsmetoden, der tilføjes når du taster tekst ind i en ny tekst ramme. Metoden Optisk knibning, kniber tegnpar visuelt, og kan give gode resultater for skrift, der består af blandede Skrifte og størrelser.

 1. For at tilføje Metrisk eller Optisk knibning, vælges teksten og derefter en indstilling i listefeltet Knibning i Kontrol eller Tegnpanelet. En knibningsværdi angivet i kantet parenteser, når tekstmarkøren blinker mellem et tegnpar, indikere knibningsværdien brugt af Metrisk/Optisk knibningsmetoden.

Spatiering

Spatiering eller generel regulering er den teknik, der øger eller formindsker afstanden mellem tegn i en større tekst, i modsætning til et par tegn. Enhver spatiering du tilføjer er et tillæg til en evt. knibning du allerede måtte have udført.

 1. For at arbejde med spatiering på en tekst, markeres teksten først med Tekstværktøjet.
 2. Aktiver feltet Generel regulering i Kontrolpanelet eller Tegnpanelet, og indtast en værdi for den mængde spatiering du ønsker. Tast Enter/Return for at tilføje den nye værdi. Positive værdier øger afstanden mellem tegnene, negative værdier formindsker afstanden.
 3. Alternativ kan listefeltet Generel regulering bruges, hvor der kan vælges fra listen, eller pilene kan bruges for at justere spatieringen i skridt.
 4. Hvis der er brug for det vælges Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac) og vælg derefter Brugerdefineret generel regulering/ regulering for at fremhæve med farve de steder hvor der er tilføjet manuel knibning eller spatiering i din tekst.

Andre tegnformaterings muligheder

Grundlinjeforskydning

En grundlinje er en usynlig linje, der løbe langs bunden af tegne. Det er et vigtigt koncept når der tales om typografi. Du kan bruge indstillingen Grundlinjeforskydning til at flytte markerede bogstaver op eller ned i forhold til den oprindelige grundlinje.

 1. Benyt Tekstværktøjet til at markere de tegn du vil hæve eller sænke. Indtast en værdi i feltet Grundlinjeforskydning i Kontrolpanelet eller Tegnpanelet, tast derefter Enter/Return for at udføre ændringen.