Pascal 2. undervisningsgang

Pascal øvelser til 2. undervisningsgang

Program eksempler

Øvelse 1

Program BodyMassIndex;
Uses
  crt;
Var
  Vaegt, Hoejde, BMI : Real;
Begin
  Clrscr;
  Writeln('Indtast din vaegt -> ');
  Readln(Vaegt);
  Writeln('Indtast hoejde ->    ');
  Readln(hoejde);
  bmi := vaegt/(hoejde*hoejde);
  Writeln('Dit BMI beregnes nu. Vent venligst');
  Delay(3000);
  Writeln('Beregningerne er nu faerdig...');
  Delay(2000);
  Writeln('Dit BMI er -> ', BMI:2:2);
  Readkey;
End.

Øvelse 2

Skriv et program, der omsætter Celsiusgrader til Fahrenheitgrader. Der gælder følgende sammenhæng

Fahrenheit = Celcius*1,8 + 32

Øvelse 3

Program Skudaar;
Uses
  Crt;
Var
  aar : integer;
Begin
//  Repeat
  Clrscr;
  Write('Indtast Aarstal -> ');
  Readln(aar);
  If aar mod 4 = 0 Then
    Writeln('Du har indtastet et skudaar! ', aar)
  Else
    Writeln('Det indtastede aar er ikke et skudaar! ',     aar);
  Readkey;
//  Until aar = 0;
End.

Øvelse 5

Skriv et program, der indlæser et tal, og undersøger om tallet er lige eller ulige.

Øvelse 6

Program for_lokke;
Uses   
  Crt;
Var   
  i : Integer;
Begin
  Clrscr;
  For i := 1 to 10 do
  Write(i,' ');
  Readkey;
End.

Øvelse 7

Program for_lokke;
Uses
  Crt;
Var
  i : Integer;
Begin
  Clrscr;
  For i := 1 to 10 do
  Begin
    GotoXY(i,i);
    Write(i,' ');
  End;
  Readkey;
End.